Thỏa ước lao động tập thể của Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu

18/11/2021 Tin nội bộ 273 Lượt xem

Ngày 25/6/2012 vừa qua, đề nghị đăng ký Thỏa ước lao động tập thể của công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu đã được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chấp nhận. Qua đó, nội dung trong 3 chương và 16 điều đã được Công ty xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật lao động, Thỏa ước được lấy từ ý kiến của toàn thể lao động gồm 3.500 nhân viên Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu thông qua việc biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành, Thỏa ước sẽ chính thức được thực hiện kể từ ngày ký quyết định.

Ngày 25/6/2012 vừa qua, đề nghị đăng ký Thỏa ước lao động tập thể của công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu đã được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chấp nhận. Qua đó, nội dung trong 3 chương và 16 điều đã được Công ty xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật lao động, Thỏa ước được lấy từ ý kiến của toàn thể lao động gồm 3.500 nhân viên Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu thông qua việc biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành, Thỏa ước sẽ chính thức được thực hiện kể từ ngày ký quyết định.

Với việc chú trọng đến vấn đề đảm bảo những quyền lợi của người lao động trong công ty. Bản thỏa ước này quy định rõ ràng mối quan hệ lao động giữa tập thể lao động và Công ty về các điều khoản lao động và sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực.

Thỏa ước lao động tập thể đã được ký tại Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu ngày 25/6/2012 và đăng ký tại Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)